Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το «δοσολόγιο» για το claw back του 2017 των παρόχων του ΕΟΠΥΥHealthview.gr

Το «δοσολόγιο» για το συνολικό claw back του 2017, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς / προμηθευτές, περιλαμβάνει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση:

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους.

Εάν το ποσό αυτόματης επιστροφής του παρόχου, είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης (rebate) και των μη αποδεκτών δαπανών από τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Εάν το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10%, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση που σε κάποια υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής για το α ́ εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται στο β’ εξάμηνο αυξάνοντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγορίας. Ανάλογα αν και για το β’ εξάμηνο δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής σε κάποια υποκατηγορία, τότε το εναπομείναν ποσό μεταφέρεται στην κύρια κατηγορία αυξάνοντας αντίστοιχα το όριο της.

Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για μία κύρια κατηγορία από την ανωτέρω διαδικασία, μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας, συνολικά και για τα δύο εξάμηνα. Αν μια κύρια κατηγορία δεν αποτελείται από υποκατηγορίες και υφίσταται εναπομείναν ποσό είτε στο α’ εξάμηνο, είτε στο β’ εξάμηνο είτε και στα δύο, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία η οποία εμφανίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες το μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής αθροιστικά και για τα δύο εξάμηνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου