Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Κρατικός προϋπολογισμός 2024: Τα κονδύλια για την Υγεία

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό του κράτους για το έτος 2024, αυξημένη κατά 338 εκατ. ευρώ προβλέπεται η επιχορήγηση στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, συγκριτικά με το 2023, ενώ, μεταξύ άλλων, προβλέπονται η αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και η ολοκλήρωση έργων του ΕΟΠΥΥ.
DailyPharmaNews.gr
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων

Για το κρίσιμο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων, για το οποίο η χώρα μας παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καθαρές ληξιπρόθεσμες οφειλές εξαιρούμενων των υπό συμψηφισμό ποσών φθάνουν στα 164. εκ ευρώ.


Επιχορήγηση ΕΟΠΥΥ

Μεταβιβάζεται το ποσό των 554 εκ ευρώ προς ΔΥΠΑ και ΕΟΠΥΥ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ολοκληρωθούν, εντός του 2024, τα εξής έργα:

Στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης
Μεταρρύθμιση Μηχανισμού Αυτόματων Επιστροφών (clawback) και ο συμψηφισμός του με δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας (R&D)
Διενέργεια προληπτικών εξετάσεων για διάφορες μορφές καρκίνου
Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ


Δαπάνες Δημόσιων Επενδύσεων

Θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις δαπάνες δημόσιων επενδύσεων, ποσό 101 εκ ευρώ για το πρόγραμμα πρόληψη καρδιαγγειακών κινδύνων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος του ΕΟΠΥΥ.

Αναμόρφωση ειδικού μισθολογίου ιατρών του ΕΣΥ

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού είναι « από τις αρχές του 2023 αποτελεί η αύξηση των μισθών , η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των ανισοτήτων. Για αυτόν τον σκοπό ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2023 υιοθετήθηκαν νέα μέτρα». Σε αυτά περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ με μεσοσταθμική αύξηση 10% και κόστος 92 εκατ. ευρώ για το 2023 και 65 εκ. ευρώ για το 2024 και εφεξής.

Επίσης, μονιμοποιείται η πλήρης απαλλαγή περίπου 200.000 πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη (δημοσιονομικό κόστος 38 εκ. ευρώ κατ’ έτος).

Νοσοκομεία και ΠΦΥ

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων και της ΠΦΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 186 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 195 ευρώ. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα κατά 72 εκ ευρώ καθώς η αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 153 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο αντισταθμίζεται από μείωση λοιπών εισόδων 81εκ ευρώ.

Η εκτιμώμενη επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναμενόμενη αύξηση των εξόδων κατά 268 εκ ευρώ η οποία αποδίδεται σε:Αύξηση δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης μετά την παράταση των σχετικώνσυμβάσεων μέχρι το τέλος του 2023.

Στηναύξηση των δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, η οποία αποτυπώνει τόσο το αυξημένο επίπεδο των τιμών όσο και την επάνοδο των νοσοκομείων στη δραστηριότητα της προπανδημίας περιόδου , καθώς παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ασθενών που απευθύνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας σε σχέση με τα έτη της πανδημίας (αύξηση τακτικών χειρουργείων, νοσηλειών κ.ο.κ.).

2 σχόλια: