Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Διοικητές νοσοκομείων: Πως θα βαθμολογηθούν οι γραπτές εξετάσεις – Αναλυτικά τα μόρια και η διαδικασία

Πώς θα διοριστούν οι νέοι Διοικητές Νοσοκομείων - Αναλυτικά όλη η διαδικασία

Μαρία Γλένη HR

Με νέο σύστημα θα διοριστούν οι Διοικητές Νοσοκομείων, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν και γραπτές εξετάσεις με Multiple choice ή ακόμη και με ερωτοαπαντήσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα του νομοσχεδίου Εσωτερικών οι υποψήφιοι διοικητές νοσοκομείων, θα δώσουν γραπτές εξετάσεις στο ΑΣΕΠ που μπορεί να είναι και πολλαπλής επιλογής (Multiple choice) ή και συνδυαστικά με ερωτο -απαντήσεις.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο βαθμό, τότε θα περνούν στη δεύτερη φάση οπότε και θα ελέγχονται τα τυπικά τους προσόντα για το εάν αυτά συμπίπτουν με τις απαιτήσεις του νόμου.

Θα ελέγχονται δηλαδή τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους εάν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της Διοίκησης Υγειονομικών Μονάδων, αλλά και οι ξένες γλώσσες κ.λ.π.

Με βάση τον προγραμματισμό που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, η διαδικασία θα γίνει σε χρόνο εξπρές καθώς η όλη επιλογή των προσώπων θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και εντός 1-2 μηνών.

Και αυτό διότι τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται είναι στενά από την προκήρυξη, μέχρι τις ενστάσεις και τις αποφάσεις των επιτροπών.

Η προκήρυξη για τις θέσεις θα εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας, ενώ θα έχει προηγηθεί η έγκριση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., την ιστοσελίδα του οικείου νομικού προσώπου και την ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διοικητών Νοσοκομείων και των Διοικητών ΥΠΕ.

Να σημειωθεί εδώ ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες.

Διοικητές Νοσοκομείων: Η αίτηση υποψηφιότητας

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοδεύεται:

(α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και

(β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Για την υποβολή της αίτησης και τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Η διαδικασία

Η διαδικασία επιλογής για τους Διοικητές Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών διεξάγεται, ανά μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων, ως εξής:

–Γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

–Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης.

–Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

-Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους.

–Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους κατά των προσωρινών πινάκων πρέπει να γίνεται εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

-Η Εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.

-Ακολουθεί η κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά, καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων.

-Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.

-Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

–Στο τέλος της διαδικασίας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των κριτηρίων, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Ο διορισμός

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων.

Η γραπτή εξέταση

-Για την επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων (Νοσοκομεία- ΥΠΕ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά, γραπτή εξέταση, ηλεκτρονική ή έντυπη, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

-Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε κλίμακα ένα (1) έως οκτακόσια (800). Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το Α.Σ.Ε.Π. στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται.

Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της εξέτασης δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

-Τη γραπτή εξέταση διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται στον Α.Σ.Ε.Π. με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειάς του. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον τριμελής.

Διοικητές Νοσοκομείων: Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Για την επιλογή των οργάνων διοίκησης λαμβάνονται υπόψη τρεις ομάδες κριτηρίων:

-Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, πέραν των απαιτούμενων για τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

(αα) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): διακόσια πενήντα (250) μόρια,

(αβ) επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: εκατό (100) μόρια,

(αγ) σε περίπτωση μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), η μοριοδότηση των τίτλων αυτών για (αα) διαμορφώνεται στα εκατόν πενήντα (150) μόρια και για την εφαρμογή της υποπερ.

(αβ) στα πενήντα (50) μόρια αντίστοιχα,

(αδ) άριστη γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σαράντα πέντε (45) μόρια και

(αε) πολύ καλή, τουλάχιστον, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

τριάντα πέντε (35) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) μόρια.

(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας.

-Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται με δύο και μισό (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως του επιπέδου της οργανικής μονάδας και της συνάφειας της εμπειρίας προς την προς πλήρωση θέση σύμφωνα με το

Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το ένα τριακοστό (1/30) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή επιλογής να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης.

Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με οκτακόσια (800) μόρια. Η προσωπικότητα μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσια πενήντα (250) μόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης με πεντακόσια πενήντα (550) μόρια.

Η κατοχή διδακτορικού τίτλου συνεκτιμάται κατά τη συνέντευξη ανάλογα με τη συνάφειά της, στο σκέλος της καταλληλότητας για τη θέση.

Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα (1) από τα δύο (2) σκέλη της συνέντευξης. Είναι δυνατόν, εάν η βαθμολογία δύο (2) ή περισσοτέρων μελών της αρμόδιας επιτροπής επιλογής για την προσωπικότητα ή και την καταλληλότητα ταυτίζεται, τα εν λόγω μέλη να συντάξουν κοινή αιτιολογία.

2 σχόλια:

  1. Ενδεικτικα ερωτηματα :ποτε γινατε μελος του κομματος?ποσες αφισες εχετε κολλησει? ποια ειναι η πρωτευουσα της Μαδαγασκαρης ? τα παιδια του Ζεβεδαιου ποιον ειχαν πατερα?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σκοπός της συνέντευξης είναι οι ημετέρου να πριμοδοτηθουν

    ΑπάντησηΔιαγραφή