Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Φόβοι για μειώσεις στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών
Προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους Νοσοκομειακούς Γιατρούς οι διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που αγγίζουν μισθολογικά τους ζητήματα. Βασικός φόβος των ιατρών είναι πως οι αποδοχές τους θα δεχθούν ένα ακόμη πλήγμα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, πως οι διατάξεις θα επιφέρουν μικρή αλλά εμφανή αύξηση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 καθορίζεται ο βασικός μισθός του βαθμού του Συντονιστή Διευθυντή (€1.903), ο οποίος αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του βασικού μισθού και όλων των υπόλοιπων βαθμών των ιατρών και ιατροδικαστών ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 139 καθορίζονται επιδόματα και παροχές (δείτε παρακάτω).

Όπως αναφέρουν νοσοκομειακοί γιατροί στο Virus, με την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό του επιδόματος βιβλιοθήκης και του χρονοεπιδόματος πολύ πιθανόν οι αποδοχές τους να «ψαλιδιστούν», λόγω φορολογίας. Όπως εξηγούν, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επίδομα βιβλιοθήκης, το οποίο σήμερα είναι αφορολόγητο. «Αν στη φορολογία συνυπολογίσουμε και τις κρατήσεις για το ΕΦΚΑ τότε ο μισθός μας καταβαραθρώνεται», τονίζουν.

Προκειμένου, όμως, να διασαφηνιστούν οι επιπτώσεις των διατάξεων αναμένεται να διεξαχθεί οικονομοτεχνική μελέτη.

Σε δεύτερο επίπεδο, το πολυνομοσχέδιο εισάγει μια θεσμική αλλαγή, που αρκετοί νοσοκομειακοί ιατροί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, καθώς εκτιμούν ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων, αφού το ισχύον σύστημα επί της ουσίας εξοικονομεί πόρους.

Όπως υποστηρίζουν, με παράγραφο του άρθρου 140 καταργείται το επίδομα εφημέρευσης για όσους τμημάτων εκτελούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή, επιστημονικού υπεύθυνου δηλαδή, με ανάθεση από τη Διοίκηση των Νοσοκομείων, στην Α’ Ζώνη (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πανεπιστημιακά νοσοκομεία). Βέβαια, οι συγκεκριμένοι Διευθυντές αποτελούν την πλειονότητα στο ΕΣΥ. Άρα, «φαίνεται να καταργείται για τους πολλούς και να διατηρείται για τους λίγους», τονίζουν.

Να υπενθυμίσουμε πως οι συντονιστές διευθυντές είναι σε διαρκή ετοιμότητα και για αυτό το λόγο δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα εφημεριών, αλλά είχε επιλεχθεί η καταβολή ενός σταθερού επιδόματος.

Βέβαια, οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν διστάζουν να εντοπίσουν και μια θετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο. Ο λόγος για τη ρύθμιση με την οποία πλέον οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα αμείβονται με τις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου των ιατρών και όχι με του ενιαίου μισθολογίου.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων θεσπίζονται και οικονομικά κίνητρα για την επιλογή και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές για ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ και οδοντίατρους.

Οι διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

«Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, επικουρικοί Ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών και Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» 

Άρθρο 136

Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 137

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 138

Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €).
2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής :α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%β. Επιμελητής Α’ και αντίστοιχοι 90% γ. Επιμελητής Β’ και αντίστοιχοι 78%δ. Ειδικευόμενος 63%ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%.
3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη.
4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής : Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως 100%
Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως 95%
Ιατροδικαστής Γ Τάξεως 90%
Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως 85%
5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 139

Επιδόματα

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)
β. Επιμελητής Α’ διακόσια δέκα ευρώ (210 €)
γ. Επιμελητής Β’ διακόσια ευρώ (200 €)
δ. Ειδικευόμενος εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €)
Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 €)
Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως πεντακόσια ευρώ (500 €)
Ιατροδικαστής Γ Τάξεως τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €)
Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως τετρακόσια ευρώ (400 €)
Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή τους. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.
Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €). Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής :
α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
β) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).
γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης εκατό ευρώ (100 €).
Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.
ΣΤ. α) Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 131/1987 (Α΄ 73) και του ν. 1397/1983 (Α΄ 143).
β) Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015.
γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α’ 21). Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων και αποζημιώσεων τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης ΣΤ εξακολουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 31-12-2016.
Επί συρροής αξιώσεων μεταξύ των επιδομάτων των υποπερ. β και γ της παρούσας περίπτωσης ΣΤ΄ καταβάλλεται το υψηλότερο επίδομα.

2. Στους Οδοντίατρους, Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. και στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περ. Γ, Δ και Ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 (Α’ 197) όπως ισχύει, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους της προαναφερθείσας διάταξης και ορίζεται σε ποσοστό 28% του βασικού τους μισθού.

3. Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περ. Γ, Δ και ΣΤ(β), (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Επιμελητή Β` του Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξη τους στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 15 του παρόντος κεφαλαίου.

5. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος και του επόμενου άρθρου δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή. 

Άρθρο 140

Εφημερίες

1.Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80€).

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής :
Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42€)
Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 €)
Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73€)
Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88 €)
Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48 €).»
Η περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α` Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Η΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530 €).

Η απουσία των Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.»

Οι άμισθοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζημιώνονται για τις εφημερίες που πραγματοποιούν με βάση το εκάστοτε ισχύον ωρομίσθιο εφημεριών των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών.

Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητά τους λαμβάνουν εφημεριακή αποζημίωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Αποζημιώσεις για εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως την δημοσίευση του παρόντος υπολογίζονται με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

1 σχόλιο:

  1. ουφ...και εγώ που νόμιζα ότι θα μειωθούν και τα φακελάκια...οι μισθοί δεν πειράζει ας μειωθούν...να ειναι καλά τα μαύρα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή