Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Κινητικότητα πολλών “ταχυτήτων” στην Υγεία. Όλες οι λεπτομέρειες

Virus

Σύγχυση κυριαρχεί στους εργαζόμενους των δημόσιων δομών υγείας για το νέο σύστημα κινητικότητας, έπειτα από την καθιέρωση της απλής αντί της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τις αποσπάσεις και μετατάξεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού μιας ΔΥΠΕ σε άλλη (Ν. 4461/2017).

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, χωρίζει καταρχήν τους υποψήφιους προς κινητικότητα σε δύο κατηγορίες: α) σε εκείνους που είχαν υποβάλλει αίτηση για απόσπαση ή μετάταξη μετά τη δημοσίευση του Ν. 4368/16 και β) σε εκείνους που υπέβαλλαν αίτηση μετά.

Στην πρώτη περίπτωση, κι εφόσον η αίτηση εκκρεμεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, αυτή θα εξετάζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1, άρ. 35 του Ν. 4461/17. Το ίδιο ισχύει για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν αρχικά λόγω μη σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και τώρα επανεξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ΕΝΕ συμβουλεύει τα μέλη της που πληρούν την προϋπόθεση αυτή, να υποβάλουν άμεσα αίτηση στις αρμόδιες ΥΠΕ και ενημερώνει ότι η Νομική της Υπηρεσία είναι διαθέσιμη για την παροχή νομικής αρωγής προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη δεύτερη περίπτωση, η εξέταση της αίτησης θα ολοκληρώνεται με βάση τα οριζόμενα στις αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 22225/22-03-16 (ΦΕΚ 839/B’/16) και Α2β/Γ.Π. οικ. 34879/17-05-16 (ΦΕΚ 1469/B’/16) εγκυκλίους και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4368/16.

Σε ό, τι αφορά τη μετάταξη του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού (πλην του διοικητικού) προσωπικού μονάδων υγείας σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών:
εφόσον η αίτηση έγινε μετά τη δημοσίευση του Ν. 4461/2017, απαιτείται απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του φορέα προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη λειτουργία του φορέα (παρ. 3, άρ. 35),
ενώ για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 28-3-2017, εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση τη νέα νομοθεσία επιτρέπεται:

η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού (πλην του διοικητικού) προσωπικού των ΔΥΠΕ, με σκοπό τη συνυπηρέτηση με σύζυγο που υπηρετεί σε μονάδα υγείας της ίδιας ή άλλης ΔΥΠΕ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.
και στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ, που κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγοι επικουρικού/ής ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη-νησιωτική-προβληματική-απομακρυσμένη περιοχή, να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.

Στις εν λόγω διατάξεις βέβαια εμπίπτουν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 28-3-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4461/17).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου