Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Οι προμήθειες Υγείας στο πολυνομοσχέδιο


Ξεχωριστό κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αποτελεί η κεντρικοποίηση των προμηθειών Υγείας, μια απο τις “σημαίες” του Αναπλητωτή Υπουργού Υγείας, Π. Πολάκη.

Η «ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» αποτελεί το Γ’ μέρος του πολυνομοσχεδίου. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που εισάγει είχαν γίνει δεκτές με επιφύλαξη, όταν και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Απριλίου (διαβάστε εδώ και εδώ). Η Εθνική Αρχή για τις Προμήθειες Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) θα έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και σκοπός της θα είναι «η εξασφάλιση υλοποίησης κεντρικοποιημένων Προμηθειών, όπως επίσης και ο έλεγχος ανάλωσης, κατανάλωσης, τιμολόγησης όλου του εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας».

Στις αρμόδιες της ανήκουν «η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών που καταρτίζεται, η κατάρτιση των διακηρύξεων των διαγωνισμών, η κατακύρωση αυτών καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων αλλά και ο έλεγχος και η διακίνηση όλων των αδρανών αποθεμάτων μεταξύ των φορέων της Αρχής». Μάλιστα, στην Αρχή θα πρέπει να παραδοθούν όλοι οι κατάλογοι και τα μητρώα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και χρησιμοποιούνται από Φορείς του Δημοσίου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει ως αντικείμενο τις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, ενώ καλύπτει το σύνολο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Εξουσιοδότηση δίνεται στον Υπουργό Υγείας να προσθέτει ή να αφαιρεί φορείς, προϊόντα ή υπηρεσίες βάσει των αναγκών του συστήματος, πάντοτε έπειτα από εισήγηση της Αρχής.

Στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας» (άρθρο 25) περιλαμβάνονται:

α) Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο οργανώνονται και κατηγοριοποιούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στους προμηθευτές στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, για κάθε κατηγορία προϊόντων «θα συλλέγονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στην κωδικοποίηση τους, καθώς και τα στοιχεία των προμηθευτών που τα προσφέρουν στο δίκτυο της δημόσιας Υγείας και θα επεξεργάζονται οι πληροφορίες αυτές». «Ταυτόχρονα, θα συλλέγονται και θα ταξινομούνται στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος».

β) Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο οποίο συλλέγονται προς επεξεργασία όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις ενέργειες κεντρικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων

δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών

Το νομοσχέδιο προβλέπει και τον προγραμματισμό κατ’ έτος κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ). Παράλληλα, αναλύεται η διαδικασία και τα βήματα τα οποία ακολουθεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως ΕΚΑΑ για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Προβλέπεται, δε, εξαίρεση από την κεντρικοποιημένη προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π , στην περίπτωση που προκύψει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, «μόνον εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών των προμηθειών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι 9μελές.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως και 3 εκ των μελών. Ένα μέλος ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ, ενώ ένα επιπλέον μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών. Τέλος, ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Στο Γ’ μέρος του σχεδίου νόμου γίνεται λόγος και για την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π), η οποία θα είναι αρμόδια «για το σχεδιασμό της Γενικής Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών, στην οποία θα τίθενται οι μακροχρόνιοι στόχοι και σκοποί». Θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου