Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης υψηλής απόδοσηςΤοποθέτηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων στο 15ο Healthworld 2016.

IATRONET.GR

Η Υγεία και η Αξία της είναι η νέα τάση που αναδύεται στον χώρο της Υγείας, η οποία εκφράζεται μέσα από μια μελέτη που συντονίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο ιατροτεχνολογικών προϊόντων MedTech Europe. Αυτή η μελέτη προτρέπει στην εξέταση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με την Υγεία και την παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης, δημιουργώντας έτσι ένα νέο πεδίο, αυτό της «Οικονομικής Αξίας». Έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε ισχυρά δεδομένα που μας επιτρέπουν να αποφασίζουμε πού και με ποιο τρόπο να κατευθύνουμε τα κονδύλια για την Υγεία, ώστε να αποδώσουν τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών, των πολιτών, των συστημάτων περίθαλψης, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Αυτό ήταν το θέμα της ομιλίας του Παύλου Αρναούτη, προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), στο πλαίσιο του συνεδρίου HEALTHWORLD 2016, ένα επίκαιρο θέμα αφού τα συστήματα Υγείας βρίσκονται σήμερα κάτω από μια πολύπλευρη πίεση καθώς η ζήτηση υπηρεσιών αυξάνεται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται δραματικά, λόγω της ύφεσης και της δημοσιονομικής στενότητας.

Ο κ. Αρναούτης σημείωσε ότι «δεν πρέπει να βλέπουμε τις δαπάνες Υγείας μόνο ως παράγοντα κόστους, αλλά μέσα από μια συνολική προσέγγιση» και συνέχισε ότι «για να εξασφαλισθεί το Ευρωπαϊκό μοντέλο καθολικής κάλυψης και ισότιμης πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην υγειονομική περίθαλψη, είναι πολύ σημαντικό, οι χαράσσοντες πολιτικών Υγείας να αντιληφθούν με ποιο τρόπο η κατάσταση της υγείας μας, επηρεάζει το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Έτσι θα μπορέσουν να κάνουν τις πλέον συμφέρουσες επιλογές, που μεγιστοποιούν την αξία της επένδυσης για την υγεία μας και την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη».

Η συνολική Αξία της επένδυσης στην Υγεία και την περίθαλψη αλλά και η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνονται μέσα από 3 στοιχεία: τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους του Συστήματος Υγείας, τα καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, την απαραίτητη επένδυση για την πρόληψη της έναρξης και εξέλιξης της νόσου.

Όπως τόνισε ο κ. Αρναούτης, «η βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους του συστήματος Υγείας μπορεί να επιτευχθεί αν μια χώρα υιοθετούσε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας, και έτσι θα εξοικονομούσε περίπου το ¼ των συνολικών δαπανών Υγείας, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Αν το σύστημα Υγείας τηρήσει τις βέλτιστες πρακτικές, μπορεί να προσφέρει το ίδιο ποιοτικό αποτέλεσμα και να κλείσει το κενό που δημιουργείται από την αύξηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και της μειωμένης οικονομικής ανάπτυξης. Μια πρόσφατη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το NHS θα μπορούσε να εξοικονομήσει 5 δισ.στερλίνες σε ετήσια βάση, μέσω ήσσονος σημασίας μεταρρυθμίσεις όπως π.χ., του τρόπου που αξιοποιεί το προσωπικό ή που χρησιμοποιεί τα φάρμακα».

Ως καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα ορίζονται τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία, δηλαδή η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των ασθενών και της ικανότητάς τους να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία. Ο κ. Αρναούτης σημείωσε ότι «αυτό που δημιουργεί μέγιστη οικονομική αξία και αποφυγή της αύξησης της ανισότητας είναι η πρόληψη των ασθενειών και η εξέλιξη τους για εκείνους που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο».

Το τρίτο στοιχείο που προσφέρει Οικονομική Αξία είναι η απαραίτητη επένδυση για την πρόληψη της έναρξης και εξέλιξης της νόσου, όπως η αποφυγή δαπανών προχωρημένου σταδίου, καθώς βοηθά στη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας. Επιπλέον, όντας σε αρχικό στάδιο η νόσος, έχει σημαντικά ελαφρύτερη οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς και την κοινωνία, σε σύγκριση με το πιο προχωρημένο στάδιο.

Καταλήγοντας ο κ. Αρναούτης τόνισε ότι «η επένδυση, που θα εξασφαλίσει με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, «Οικονομική Αξία», αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση αποδοτικών, αποτελεσματικών, ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων Υγείας, που θα παρέχουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη και θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη».

Στο ίδιο πλαίσιο του συνεδρίου Healthworld 2016, ο νομικός σύμβουλος του ΣΕΙΒ κ. Κωνσταντίνος Καταβάτης, αναφέρθηκε στην αλλαγή που επήλθε με το ν. 4412/2016 (οδηγία 2014/24/ΕΕ) στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τον οποίο μοναδικό πλέον κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τίθεται η πλέον συµφέρουσα οικονομική προσφορά, η οποία ανάλογα με τη στόχευση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κινηθεί στη βάση είτε της τιµής ή του κόστους, είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής.

Όπως ανέφερε, ο κ. Καταβάτης «η βασική κατεύθυνση της νέας οδηγίας είναι ότι η αναζήτηση του συμφέροντος οικονομικά αποτελέσματος με βάση τη βέλτιστη αναλογία τιμής-ποιότητας, αποτελεί το ενδεικνυόμενο κριτήριο στις δημόσιες συμβάσεις, και για αυτό παρέχεται στα κράτη-μέλη, η δυνατότητα να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση μόνο της τιμής, προκειμένου να στραφούν περισσότερο προς την ποιότητα».

Παρόλα αυτά, τόνισε ο κ. Καταβάτης, «προς τον κανόνα αυτό έχει συμμορφωθεί εν μέρει ο νέος νόμος που ενσωμάτωσε την παραπάνω οδηγία. Παραμένει ως εκ τούτο ανοικτό το ζήτημα, εν όψει και της στρέβλωσης που συνεπαγόταν η έως τώρα εφαρμογή του Παρατηρητηρίου Τιμών στη διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης, το εάν και σε ποιο βαθμό οι δημόσιοι φορείς στον χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εφόσον το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης δημόσιας υγείας, θα ενεργήσουν προς την κατεύθυνση της νέας οδηγίας με γνώμονα ότι η ανόθευτη αναλογία ποιότητας προς τιμή, συνεπάγεται πραγματική και όχι ονομαστική εξοικονόμηση δαπανών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου