Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικησ Ασφαλίσησ & κοινωνικησ αλληλεγγυησ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α. 

Αθήνα, 13/11/2015
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Υ.) 
Τηλέφωνο : 210 8816911-17 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την εγκύκλιο αριθ.: Β/7/οικ.39759/1983/27-10-2015 της Γ.Γ.Κ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 και της εγκυκλίου αριθ. Β/7/οικ.39759/1983/27-10-2015 της Γ.Γ.Κ.Α. εφαρμόζεται ίδιο επιτόκιο σε όλα τα υφιστάμενα σχήματα ρύθμισης οφειλών (πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013, ρυθμίσεις του Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015), προκειμένου να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι οφειλέτες που υπάγονται σε διαφορετικά σχήματα ρύθμισης οφειλών.

Το επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση, ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Επομένως, για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, θα υπάρξει μείωση του επιτοκίου, ενώ για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4305/2014, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, θα υπάρξει αναπροσαρμογή του επιτοκίου.

Οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 με ύψος κύριας οφειλής έως 5.000,00€, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η οφειλή τους με το επιτόκιο των 5,05% θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι 14/12/2015 (ημερομηνία πρωτοκόλλου) στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι:

α) η υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη,

β) η ακίνητη περιουσία του, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) δεν υπερβαίνει σε αντικειμενική αξία το ύψος των 150.000,00 €».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επειδή δεν είναι δυνατή η προσωπική ενημέρωση των οφειλετών για τις αλλαγές του ποσού των δόσεων σύμφωνα με το νέο επιτόκιο 5,05% σας ενημερώνουμε ότι:
Για οφειλές άνω των 5.000,00€, που έχουν ήδη υπαχθεί σε μία από τις άνω ρυθμίσεις, η είσπραξη των δόσεων με το νέο ποσό θα αρχίσει από το Νοέμβριο 2015 και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να μεριμνήσετε για την κατάθεση ανάλογου ποσού στο Τραπεζικό Λογαριασμό και τον έλεγχο τυχόν ανώτατου ορίου, για ανάληψη μέσω πάγιας εντολής. Να υπολογιστεί ότι το επιτόκιο, για όσες οφειλές έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, θα είναι μειωμένο, ενώ όσες έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4305/14 και του Ν.4321/2015, θα είναι αυξημένο κατά 1,50% και 2% αντίστοιχα.
Για οφειλές μέχρι 5.000,00€, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 και μετά την προσκόμιση των άνω δικαιολογητικών, για όσες οφειλές δεν απαλλάσσονται, η επιβάρυνση με το νέο επιτόκιο θα αρχίσει από το Δεκέμβριο 2015. Όσοι οφειλέτες δεν προσκομίσουν τα εν λόγω έγγραφα μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία θα επιβαρυνθούν χωρίς νεότερη ενημέρωση.

Διευκρινίζεται ότι για τους οφειλέτες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα δεν ισχύει ο παραπάνω έλεγχος.

ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου