Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORINGEνώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) , Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στο Κολωνάκι, οδός Πλουτάρχου 3, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING – Ανώνυμος Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής, λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 163, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Όπως καλά γνωρίζετε, οι γιατροί των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥΥ (ως καθολικού διαδόχου του ΟΠΑΔ) και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιατρικές εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους αυτούς, είχαν εκχωρήσει τις αμοιβές τους έναντι των εν λόγω ταμείων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ανώνυμη εταιρεία σας, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα. Στο πλαίσιο δε των τυποποιημένων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που υπέγραψαν με την εταιρεία σας, υποχρεώθηκαν, πέραν των άλλων, να αναγνωρίσουν εκ των προτέρων και κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρείας ως έγκυρη και δεσμευτική και για τους ίδιους. 

Σταδιακά, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν, τα ταμεία εξόφλησαν στην εταιρεία σας. Ωστόσο, για το μικρό μέρος που τελικά απέμεινε μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, η εταιρεία σας, η οποία, παρά το γεγονός ότι διαθέτει άρτια και οργανωμένα Νομικά Τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, ως από το νόμο αλλά και στα πλαίσια σύννομης και συμβατικής συμπεριφοράς όφειλε έναντι του πρωτοφειλέτη, αλλά κράτησε και κρατεί μέχρι και σήμερα τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών κατά των ταμείων εντελώς αδρανείς, χωρίς να διεκδικεί ούτε αυτές ούτε τους τόκους υπερημερίας που έχουν προκύψει. 

Ήδη, μέρος των απαιτήσεων κινδυνεύει και να παραγραφεί, αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους (2015). 

Έτσι, οι αντισυμβαλλόμενοι γιατροί αποστερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας έγκαιρης διεκδίκησης και είσπραξης των οφειλομένων και των επ’ αυτών νόμιμων τόκων.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία σας χρέωνε τους πελάτες της γιατρούς με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά τώρα αποστείλατε σε καθένα γιατρό ατομική ειδοποίηση, ζητώντας του να δηλώσει υπεύθυνα, εντός σύντομης τακτής προθεσμίας, λεπτομερώς, τα κάθε είδους εισοδήματά του και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, προκειμένου η εταιρεία σας να τα εκτιμήσει και να κατατάξει κάθε γιατρό, ανάλογα, στους βιώσιμους ή μη οφειλέτες, με όλες τις συνέπειες, συμπεριφερόμενη κατ’ αυτό τον τρόπο προς τους γιατρούς σαν τον οποιοδήποτε αναξιόπιστο οφειλέτη.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί απαράδεκτη αυτή τη μεταχείριση που υφίστανται σήμερα οι γιατροί ως αποτέλεσμα της αμέλειας της εταιρείας σας να διεκδικήσει προσηκόντως και εγκαίρως, ως όφειλε, κατά νόμο και από τα χρηστά ήθη τη συναλλακτική και την καλή πίστη, τα οφειλόμενα από τους ως άνω ασφαλιστικούς οργανισμούς. Και αυτό γιατί οι γιατροί, αν η εταιρεία σας είχε εγκαίρως εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της, ασφαλώς θα είχαν υπερκαλύψει ή κάποιοι, έστω, θα είχαν καλύψει κατά το μεγαλύτερο μέρος, το εκκρεμές υπόλοιπο της οφειλής τους προς την εταιρεία σας.

Έπρεπε πρωτίστως να εξαντλήσετε δικαστικά όλα τα μέσα κατά των πρωτοφειλετών και όχι να στραφείτε εναντίον των γιατρών. Υπάρχει από τη μεριά της τράπεζας σας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, καθ’ υπέρβαση των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, μετατρέποντας τους συμβεβλημένους γιατρούς στον εύκολο στόχο παρόλο που έπρεπε να στραφείτε και να αξιώσετε τα καταβαλλόμενα από τον ΟΠΑΔ.

Εάν μάλιστα, συνεχιστεί αυτή η αδιαφορία των υπευθύνων του πιστωτικού ιδρύματος σας, με αποτέλεσμα να αφήσουν να παραγραφούν οι αξιώσεις των συμβαλλομένων γιατρών κλπ., η συμπεριφορά τους αυτή θα αγγίζει τα όρια (αν δεν την στοιχειοθετεί) της απιστίας για υπαλλήλους της εταιρείας σας και κρίνεται εντελώς καταχρηστική, καθώς δεν αφήνει περιθώρια στα συμβαλλόμενα μέρη να δράσουν με άλλο τρόπο και να αξιώσουν τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι εν λόγω πράξεις των υπευθύνων της τράπεζας σας, αντίκεινται με τριτενέργεια στις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ.1 Συντ., που κατοχυρώνει την προσωπική και οικονομική ελευθερία, παραβιάζουν την κατοχυρωμένη στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών εφόσον προτιμάτε, καθώς επίσης έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α με το οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του ατόμου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους και διαμαρτυρόμενοι εντόνως για την παράνομη, παράτυπη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας σας καλούμε

Να ασκήσετε τα νόμιμα, αγωγές κλπ. κατά του ΟΠΑΔ και του διαδόχου του ΕΟΠΥΥ και όχι κατά των γιατρών. 

Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας σας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο τα έννομα συμφέροντα των γιατρών σε όλη τη χώρα. 

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην εταιρεία προς την οποία απευθύνεται, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του εξωδίκως οχλούντος, δηλούντος, προσκαλούντος και διαμαρτυρόμενου

Μιχαήλ Βλασταράκος 
Πρόεδρος ΠΙΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου