Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις-ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεωνΑριθμ. Γ3γ/63182/9.11.2015 -Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις-ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων-
http://www.taxheaven.gr/

Κατηγορία: Λοιπά Αριθμ. Γ3γ/63182 (ΦΕΚ Β' 2496/19-11-2015) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ορίζει την αναδρομική ισχύ από 1-1-2013 έως 31-12-2015, όπως παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του N.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α'). 
2. Τις διατάξεις του N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α') «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του N.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α') «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/ Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
8. Τη με αριθ. Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη». 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθ. ΕΜΠ5/ 17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει». 
10. Τη με αριθ. Γ3γ/70907/16-9-2015 (ΦΕΚ 2059/Β') υπουργική απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας». 
11. Το υπ' αριθ. ΔΒ3/οικ.31075/11-8-2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθ. 619 απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της 237ης/7-8-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
12. Τη με αριθ. Β2β/ΓΠ 78895/15-10-15 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε: Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις - ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους παρακάτω 

Πίνακες. 
Ειδικότερα, εφαρμόζονται κλιμακούμενες εκπτώσεις σε σχέση με τον όγκο (πλήθος) εξετάσεων για τις κατηγορίες: 
1) Μαγνητικές Τομογραφίες, 
2) Αξονικές Τομογραφίες, καθώς και εκπτώσεις σε σχέση με το κόστος (αιτούμενη δαπάνη) των εξετάσεων για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Σπινθηρογραφήματα, Υπέρηχους και εξετάσεις αίματος (Βιοχημικές, Ορμονικές Αιματολογικές, Ανοσολογικές). 

Στις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται επιπλέον έκπτωση 2,5% για την εκτέλεση των ανωτέρω διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς. 

Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται σε αυτοτελή μηνιαία βάση και στο σύνολο της δαπάνης που προκύπτει μετά τη συμπλήρωση του όγκου ή/και του κόστους των εξετάσεων της αμέσως προηγούμενης τιμολόγησης. 

Η τιμή αποζημίωσης των εξετάσεων καθορίζεται από το ισχύον κρατικό τιμολόγιο, εκτός των διαγνωστικών εξετάσεων - ιατρικών πράξεων για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Μηνιαίο Πλήθος Μαγνητικών Τομογραφιών ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

0 - 25                 0 
26 - 100            10 
101 - 200          20 
201 - 300          25 
301 - 600          40 
601 ΚΑΙ ΑΝΩ     45 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Μηνιαίο Πλήθος Αξονικών Τομογραφιών ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

0 - 40             0 
41 - 125        10 
126 - 250      20 
251 - 415      25 
416 - 670      40 
671 ΚΑΙ ΑΝΩ 45 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
Μηνιαίο Κόστος Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
0 - 4.000                  0 
4.000,01-7.000       15 
7.000,01-10.000      35 
10.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ  45 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
Μηνιαίο Κόστος Σπινθηρογραφημάτων ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
0 - 5.000                   0 
5.000,01-7.000          5 
7.000,01-10.000       10 
10.000,01-15.000     25 
15.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ   40 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΥΠΕΡΗΧΟΙ 
Μηναίο Κόστος Υπερήχων ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
0,00 - 5.000,00           0 
5.000,01 - 8.300,00    40 
8.300,01 ΚΑΙ ΑΝΩ       45 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ,ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ) 
Μηνιαίο Κόστος Εξετάσεων Αίματος ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0,00 - 5.000,00              0 
5.000,01 - 7.000,00      10 
7.000,01 - 11.000,00    20 
11.000,01 - 15.000,00  30 
15.000,01 - 20.000,00  35 
20.000,01 - 30.000,00  40 
30.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ       50 

Η εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης έχει ισχύ για το οικονομικό έτος 2015 έως 31-12-2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Πηγή: http://www.taxheaven.gr 
Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22282

6 σχόλια:

 1. Ποιός καθυστερημένος έβγαλε τα ποσοτά στα υπερηχογραφήματα; Αν κάνεις έως 5000 παίρνεις όλο το ποσό πλην φόρου. Αν κάνεις ένα υπερηχογράφημα παραπάνω, παίρνεις 3000 πλην φόρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λέει "μηνιαίο κόστος" υπερήχων και όχι "πλήθος".

   Διαγραφή
 2. 670 αξονικες κ ανω .δηλαδη περιπου 30 την ημερα . Τι ειναι αυτα . Τρελλα πραγματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 30 αξομικες την ημερα = 15 ασθενεις. Οι περισσοτερες αξονικες ειναι διπλος κωδικος. 15 ασθενεις την ημερα ειναι λογικο νουμερο. Τα νοσοκομεια κανουν παραπανω

   Διαγραφή
 3. Στα υπερηχογραφήματα περιλαμβάνονται και τα triplex αγγέιων και καρδιάς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή