Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Πώς δαπανώνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για την υγεία;


του Martin Seychell, αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

Πώς δαπανώνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για την υγεία; Με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020 πρόκειται να εστιάζουν στα αποτελέσματα και να βασίζονται στις ανάγκες. Στόχος των ταμείων αυτών είναι να συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Με λίγα λόγια, αποσκοπούν στην εξασφάλιση δικαιότερης και καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης για όλους.

Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας, που θα πραγματοποιηθούν με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα εστιάζουν σε ειδικά θέματα όπως η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών, τα προγράμματα για την ενεργό και υγιή γήρανση, η συνεχής ιατρική επιμόρφωση και η ηλεκτρονική υγεία.

Κονδύλια θα διατεθούν επίσης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας, όπως π.χ. για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, για τη δημιουργία διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων των υγειονομικών αρχών, και για προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης νοσοκομείων ή τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

Οι επενδύσεις σε υποδομές για την υγεία την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι καλύτερα στοχευμένες και σχεδιασμένες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού και, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με εθνικά ή περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής. Με λίγα λόγια, θα είναι καλύτερα προσανατολισμένες προς την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις επενδύσεις αυτές ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων χωρών, αλλά τα 28 κράτη μέλη στο σύνολό τους σχεδιάζουν να διαθέσουν 3,8 δισ. ευρώ μεταξύ του 2014 και του 2020 για έργα υποδομής και 9,5 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της υγείας. Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ πρόκειται επίσης να διατεθούν για «ήπιες» επενδύσεις στον τομέα της υγείας (συνδυασμένες δράσεις υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς και δράσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση).

Η Γενική μας Διεύθυνση SANTE συνεργάζεται στενά με τις ΓΔ REGIO και EMPL, οι οποίες διαχειρίζονται τα ΕΔΕΤ, για τη χρήση των εν λόγω ταμείων για επενδύσεις στην υγεία, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την υγεία, συμμετέχοντας σε διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις για όλα τα έγγραφα προγραμματισμού των ΕΔΕΤ, καθώς και σε διυπηρεσιακές και διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η ΓΔ SANTE ηγήθηκε των συζητήσεων για τον καθορισμό της λεγόμενης «εκ των προτέρων αιρεσιμότητας» για την υγεία, δεδομένου ότι η τήρηση αυτής της αρχής αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για επενδύσεις στην υγεία.

Οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ δεν απευθύνονται μόνο σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες αποκλείοντας άλλες, αλλά γίνονται προς όφελος όλων μας και μας βοηθούν να επιτύχουμε τον στόχο μας που είναι να προσφέρουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες για μια μακρά, υγιή και παραγωγική ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου