Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία για το 2016 - Τι αλλάζει σε ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία


Οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία για το 2016 - Τι αλλάζει σε ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία

 Τι αλλαγές έρχονται στην Υγεία σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό - Οι εκτιμήσεις για τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία 

Τον στόχο του Υπουργείου Υγείας για τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας φέρνει ο Προϋπολογισμός για το 2016 που κατατέθηκε στην βουλή. 

Η μείωση δαπανών του ΕΟΠΥΥ αλλά και η ενίσχυση των νοσοκομείων είναι οι προτεραιότητες του Υπουργείου για το νέο έτος. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται να διατεθούν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τις μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και τον ΕΟΠΥΥ αποσκοπούν στη συνολικότερη αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών και στην κατά το δυνατόν πληρέστερη παροχή υγειονομικής φροντίδας. 

Επιπρόσθετα, οι πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου (λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, εξειδικευμένες δραστηριότητες κατά τομέα), αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην απρόσκοπτη συνέχιση αλλά και στη μεταρρύθμιση της λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας, των δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων.

Στον τομέα της Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στην ενίσχυση των διαρθρωτικών δράσεων που έχουν δρομολογηθεί. 
Σε γενικό πλαίσιο οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία θα αφορούν: 
• Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για την πλήρη υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων. 
• Μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με χρήση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αναδιάρθρωση ΠΦΥ με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό, τις υγειονομικές μονάδες γειτονιάς. Διοικητική διασύνδεση Μονάδων ΠΦΥ. 
• Μείωση της συμμετοχής του πολίτη στη φαρμακευτική αγωγή. 
• Διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη προσωπικού σε νοσοκομειακές μονάδες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών. 
• Αναθεώρηση και εξορθολογισμός του συστήματος προμηθειών υγείας, με αύξηση του ποσοστού προμηθειών που διενεργείται κεντρικά, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στη χρηστή διαχείριση. 
• Διασφάλιση βιωσιμότητας μονάδων Ψυχικής Υγείας. Προώθηση ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δημιουργία κοινοτικών μονάδων, διοικητική αναδιάρθρωση μονάδων Ψυχικής Υγείας. 
• Αναβάθμιση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση των δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο. 
• Οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ανωνυμοποιημένων στοιχείων από το σύστημα σάρωσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ, των Μητρώων Φαρμάκων και του Ασφαλιστικού Φακέλου του ΕΟΠΥΥ. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί η προσπάθεια εξασφάλισης της ομαλής ροής μεταφοράς των προϋπολογισθεισών ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως προς τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που στοχεύει στην εξασφάλιση περαιτέρω κανονικότητας στις προϋπολογιζόμενες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, τόσο προς τα δημόσια νοσοκομεία, όσο και προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας Για το 2015, το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης, ΕΟΠΥΥ) και νοσοκομείων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 979 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου ελλείμματος ύψους 898 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2015. 

Ωστόσο, σε δημοσιονομική βάση, το αποτέλεσμα για το 2015 εκτιμάται σε έλλειμμα ύψους 877 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ύψους 162 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα για τον ΕΟΠΥΥ: Το ταμειακό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 9 εκατ. ευρώ για το 2015, έναντι στόχου Προϋπολογισμού για πλεόνασμα 24 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2016 εκτιμάται ότι το ταμειακό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 139 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, σε δημοσιονομική βάση το αποτέλεσμα του 2015 αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 367 εκατ. ευρώ και για το 2016 σε 787 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να βασισθεί κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές ως αποτέλεσμα της αύξησης του ποσοστού εισφορών υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης από 4% σε 6% επί των κυρίων συντάξεων και στη θέσπιση αντίστοιχης εισφοράς σε ποσοστό 6% επί των επικουρικών συντάξεων (ν. 4334/2015, ΦΕΚ 80 Α'). 

Η προαναφερόμενη παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αποδώσει έσοδα ύψους 355 εκατ. ευρώ εντός του 2015 και 711 εκατ. ευρώ στο 2016. Σημειώνεται ωστόσο ότι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης και τακτικής απόδοσης των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που εισπράττουν έσοδα για λογαριασμό του. Αναφορικά με τις δαπάνες που διενεργούνται από τον οργανισμό, σημαντική προσπάθεια γίνεται για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα όρια της οποίας θα διαμορφωθεί, σε δημοσιονομική βάση, στα 1.945 εκατ. ευρώ για το έτος 2016. Το ύψος αυτό αναμένεται να διασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής και ενδυνάμωσης των μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback). 

Ανάλογη προσπάθεια συγκράτησης της δαπάνης πραγματοποιείται και στην κατηγορία των παρόχων υγείας με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή αντίστοιχων μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback) για τις κατηγορίες των νοσηλίων ιδιωτικών κλινικών, των διαγνωστικών εξετάσεων και των φυσικοθεραπειών. Περαιτέρω, προβλέπεται η επέκταση των ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών για τις δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων, ιδιωτικών κλινικών και φαρμακευτικών προϊόντων για τα έτη 2016 έως 2018 στα ίδια επίπεδα με τα όρια του 2015. Ωστόσο, αντίστοιχοι μηχανισμοί συγκράτησης των δαπανών δεν υφίστανται για τις λοιπές κατηγορίες παρόχων (συμβεβλημένοι γιατροί, δαπάνες ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ). 

Επιπρόσθετα, για τη συγκράτηση των δαπανών και τη βελτίωση του αποτελέσματος του οργανισμού προβλέπεται να υιοθετηθούν πρακτικές που σχετίζονται με: 

• διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον έλεγχο της συνταγογράφησης καθώς και στον εξορθολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων, 
• αναβάθμιση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση των δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο, 
• οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση στοιχείων από τα μητρώα και τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ, 
• τη συνέχιση της συλλογής και δημοσίευσης από τον ΕΟΠΥΥ στοιχείων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προκειμένου να επανεξεταστεί η ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια στην προσπάθεια συγκράτησης της σχετικής δαπάνης. Νοσοκομεία - ΠΕΔΥ Τα νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ αναμένεται το 2015 να εμφανίσουν θετικό ταμειακό αποτέλεσμα 323 εκατ. ευρώ και περιορισμένη μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων, ύψους 21 εκατ. ευρώ, οφειλόμενη κυρίως στη στενότητα των χρονικών περιθωρίων για πραγματοποίηση περαιτέρω πληρωμών έως τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

Ο προϋπολογισμός ως προς το σκέλος των εσόδων αναμένεται να κινηθεί εντός των ορίων του αρχικού σχεδιασμού, παρά την παρατηρούμενη αδυναμία μεταβίβασης του συνόλου των προϋπολογισθέντων πόρων από το ασφαλιστικό σύστημα (ΕΟΠΥΥ), γεγονός που πρόκειται να αντιμετωπιστεί μερικώς με πρόσθετες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ύψους 160 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η εμφανιζόμενη αύξηση στο σύνολο των μεταβιβάσεων οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου καταβολής (μέσω επιχορηγήσεων) εφημεριών και λοιπών πρόσθετων αμοιβών Στον Προϋπολογισμό του 2016 αναμένεται η επίτευξη θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος ύψους 455 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, με βάση τα οριζόμενα στο νόμο 4336/2015, αλλά και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας θα προωθηθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, με σκοπό τη συγκράτηση των δαπανών και τη βελτίωση της διαχείρισης και λειτουργίας των νοσοκομείων και του πρωτοβάθμιου δικτύου υγείας, όπως: 
• Καθιέρωση μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ. (Η δαπάνη αυτή, σε ετήσια δεδουλευμένη βάση, για το οικονομικό έτος 2016, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 570 εκατ. ευρώ). 
• Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για την πλήρη υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και τη μείωση της συμμετοχής των πολιτών στη φαρμακευτική δαπάνη. 
• Προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού σε νοσοκομειακές μονάδες. 
• Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με χρήση πόρων από το ΕΣΠΑ. 
• Αναθεώρηση και εξορθολογισμός του συστήματος προμηθειών υγείας, με αύξηση του ποσοστού αυτών που διενεργείται κεντρικά. 
• Διασφάλιση βιωσιμότητας των μονάδων ψυχικής υγείας, με ενίσχυση της χρηματοδότησής τους, καθώς και με την προώθηση ολοκληρωμένης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
• Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, με στόχο το εν λόγω ποσοστό να φτάσει στο 60% έως το Δεκέμβριο του 2016. 
• Αύξηση του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νο-σοκομεία, με στόχο η συγκεκριμένη αναλογία να ανέλθει στα 3/4 του συνόλου έως το Δεκέμβριο του 2016. 
• Σχεδιασμός δράσεων για την πλήρη εφαρμογή συστήματος διεθνώς τυποποιημένης διαδικασίας κοστολόγησης των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου