Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΦΕΚ B 3458/2016 : Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων

ΦΕΚ 3458 Β 26/10/2016 : Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων 

Αποτέλεσμα εικόνας για εργαστηριακων εξετασεων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορι- σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του N. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α') «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα- πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β'). 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β'). 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β'). 

6. Την υπ' αριθμ. Α3γ/οικ. 71924/28-9-2016 υπουργική από- φαση «Αποδοχή της υπ' αριθμ. 3 απόφασης της 256ης/24-6- 2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (Ορθή Επανάληψη)». 

7. Την Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 3 απόφαση της 256ης/24-6-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (θέματα α, β, γ, δ και ε). 

8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.70568/22-9-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα- φορών του Υπουργείου Υγείας. 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη ως προς τις πα- ραγράφους Γ' και Δ', το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογιστεί διότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες υπόκεινται στα καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε: 

Α) Η κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η εν λόγω κοστολόγηση αφορά στην ιατρική αμοιβή, δεδομένου ότι η διαγνωστική αρθροσκόπηση θεωρείται εγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πλέον του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ θα καλύπτεται και σετ αναλωσίμων της διαγνωστικής αρθροσκόπησης έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, βάσει του τιμολογίου αγοράς. 

Β) α) Την κοστολόγηση των παρακάτω εργαστηριακών εξετάσεων που αναφέρονται σε μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και τροφίμων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου