Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Ανδρέας Ξανθός στα νοσοκομεία: Συμβάσεις με το προσωπικό των συνεργείων καθαριότηταςΤο μέτρο αποβλέπει στην “απεξάρτηση” των δημόσιων νοσοκομείων από τα ιδιωτικά συνεργεία, ενώ ανάλογη οδηγία αναμένεται να δοθεί και για τις υπηρεσίες σίτισης και φύλαξης.

iatronet

Με το προσωπικό που απασχολούνταν στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, αντικαθίστανται οι “εργολάβοι” στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε εφαρμογή του νόμου 4368/2016 για το “παράλληλο πρόγραμμα”, το υπουργείο Υγείας εκφράζει την πολιτική βούληση να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Ανάλογη οδηγία αναμένεται να δοθεί και για τις υπηρεσίες σίτισης και φύλαξης.

Η σχετική εγκύκλιος του Ανδρέα Ξανθού αποβλέπει στην “απεξάρτηση” των δημόσιων νοσοκομείων από την αποκλειστική εκχώρηση υποστηρικτικών λειτουργιών τους σε ιδιωτικά συνεργεία.

Ο νόμος 4368/2016 (άρθρο 97), προβλέπει ότι μπορούν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Ειδική

Η διάταξη είναι ειδική και υπερισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης νόμου, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνον στην καθαριότητα κτιρίων νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και όλων των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και όχι των λοιπών νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της διοίκησης του νομικού προσώπου σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

Γενική προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη στον καθαρισμό του κτιρίου, στο οποίο αφορά το έργο της καθαριότητας.

Διαδικασία

Στην διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες) που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας.

Είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν.

Το προσωπικό αυτό απασχολήθηκε ή απασχολείται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας.

Σύμβαση

Συνεπώς, εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου στο πλαίσιο σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου.

Εμπίπτουν, επίσης, πρόσωπα που είχαν σύμβαση σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο.

ΔΗΜ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου