Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

Υποχρεωτικό "το αγροτικό" πριν από την ειδικότητα

Health view.gr
Αλλαγές στην υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν την έναρξη ειδικότητας για τους νέους γιατρούς φέρνει ο ν. 4368/2016 (A’ 21). Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού -με αφορμή τη δημοσίευση του νόμου - οι ιατροί, έλληνες και κοινοτικοί υπήκοοι, για να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. 

Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται οι ιατροί που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους πριν από τις 18-11-2013, οι οποίοι δεν είχαν την υποχρέωση εκπλήρωσης υπαίθρου για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας. Επίσης, εξαιρούνται οι ιατροί που απαλλάσσονται νομίμως από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Οι πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που λαμβάνουν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4316/2014) και εφεξής έχουν την υποχρέωση της εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την έναρξη της άσκησης για ειδίκευσης. Όπως προκύπτει από τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της ίδιας παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21): 

α. Οι ιατροί, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α΄21) ενέπιπταν στις διατάξεις του -κατά τα άνω καταργηθέντος- άρθρου 10 του ν. 4316/2014 (δηλ. εκείνοι που απέκτησαν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α΄21) και δεν είχαν νόμιμη απαλλαγή), και στις 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016) είτε δεν είχαν επιλεγεί είτε δεν είχαν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Και β. Οι ιατροί, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (21-2-2016), εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης τους για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του -κατά τα άνω καταργηθέντος- άρθρου 10 του ν. 4316/2014, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την τοποθέτησή τους για έναρξη ειδίκευσης. Στους ανωτέρω ιατρούς παρέχεται το δικαίωμα αφενός για χρονική παράταση της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην απόφαση τοποθέτησής τους, μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και αφετέρου της καταχώρισής στους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση, εκτός του προκαταρκτικού σταδίου και για το κύριο στάδιο της ειδίκευσής τους, επίσης μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου