Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Αρχίζουν οι μετακινήσεις γιατρών στο ΕΣΥ! Όλες οι προϋποθέσεις

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 
- Ηealth Report.gr

Ξεκινά και επισήμως η …ανακύκλωση του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ για να καλυφθούν τα κενά.

Μετακινήσεις εξπρές αναμένονται το επόμενο διάστημα των γιατρών από τα νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας και περιφερειακές μονάδες Υγείας με στόχο νακαλυφθούν τα κενά σε ιατρικό προσωπικό.

Όπως φαίνεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε μια προσπάθεια να κλείσει τις…τρύπες στις ελλείψεις προσωπικού σε διάφορες μονάδες υγείας, υλοποιεί το «παράλληλο πρόγραμμα» που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό. Γι αυτό και με νέα της απόφαση η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποσαφηνίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Βέβαια οι μετακινήσεις αυτές δεν είναι καθόλου τυχαίες, καθώς οι προσλήψεις προσωπικού τουλάχιστον οι μόνιμες, είναι άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθούν λόγω της απαγόρευσης της τρόικας. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ γιατί δεν μπορούν να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις προσωπικού: «Editorial: Λεφτά και προσωπικό στα νοσοκομεία μόνο με έγκριση της τρόικας!»

Προς ώρας άλλωστε πραγματοποιούνται μόνο προσλήψεις επικουρικού προσωπικού τόσο γιατρών όσο και νοσηλευτών.

Με τη νέα του απόφαση ο υπουργός Υγείας επιτρέπει τη μετακίνηση γιατρών συνολικά για 6 μήνες ακόμη και εκτός της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία εργάζονται σήμερα. Γεγονός που σημαίνει πως μπορεί ένας γιατρός να μετακινηθεί από μία μονάδα υγείας μίας πόλης ακόμη και σε άλλο νομό.

Από την άλλη όμως Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σεαποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε. (μονάδες υγείας ΠΕΔΥ), μπορεί να βρεθούν και εκτός της μονάδας τους για έναν χρόνο.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω όλες τις προϋποθέσεις αλλά και τις εξαιρέσεις!

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

α. Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ μπορούν να αποσπώνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες συνολικά ανά θητεία, σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγείας (στο εξής θα αποκαλούνται φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας) της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε.

Για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ίδιας Δ.Υ.Πε. εκδίδεται απόφαση του
Διοικητή της Δ.Υ.Πε. ενώ για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών διαφορετικών Δ.Υ.Πε, εκδίδεται κοινή απόφαση των δυο Διοικητών.

β. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στη Δ.Υ.Πε. αίτημα κάλυψης υπηρεσιακών αναγκώνμε απόσπαση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. αποσπάται ιατρός που υπηρετεί σε φορέα της οικείας Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.

Ο Διοικητής της Υ.Πε. απευθύνει αίτημα στις υπόλοιπες Δ.Υ.Πε. σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης από ιατρό που υπηρετεί σε φορέα αρμοδιότητάς του. Με κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εμπλεκόμενων Υ.Πε. αποσπάται ιατρός για την κάλυψη της εν λόγω
υπηρεσιακής ανάγκης.

γ. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των εμπλεκόμενων Δ.Υ.Πε, διαφωνούν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., θετικές ή/και αρνητικές, στις οποίες αναγράφεται επιπλέον, αναλυτικά το σύνολο των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και τωνεπικουρικών της συγκεκριμένης ειδικότητας που υπηρετεί στους φορείς αρμοδιότητας της κάθε Δ.Υ.Πε., αφαιρουμένων όσων απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο (μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια κ.α).

Αιτήματα αποσπάσεων τα οποία δεν θα συνοδεύονται από τις ανωτέρω αναφερόμενεςαιτιολογικές εκθέσεις,
επιστρέφονται χωρίς να εξετάζονται.

δ. Η ανωτέρω απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ακόμη ένα (1) έτος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναινεί, μετά από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή κοινή απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε. και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο ο ιατρός κατέχει οργανική θέση αλλά και του νοσοκομείου στο οποίο αποσπάται.

ε. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι μητέρες ιατροί με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, οι οποίες μπορούν να αποσπώνται μόνον μετά από δική τους αίτηση στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για λόγους υγείας
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ., μετά από σχετική αίτησή του, δύναται να αποσπάται, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ετών, για λόγους υγείας, οι οποίοι θα προκύπτουν μετά από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, του ιδίου του/της συζύγου ή των τέκνων του/της.

Η απόσπαση εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε. όταν πρόκειται για άλλη Υγειονομική Περιφέρεια.
Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016 (Α΄21) είναι αποσπασμένοι, παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της απόσπασής τους.

Άρθρο 3

Διαδικασία μετακίνησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σεαποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε.

Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε. (μονάδες υγείας ΠΕΔΥ) δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να μετακινούνται,με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥ.Π.ε. σε άλλη αποκεντρωμένη μονάδα της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου